Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

Door gebruik te maken van deze website, stem je ermee in dat Happy Leadership je gegevens volgens deze privacyverklaring gebruikt.

Contactgegevens verantwoordelijke:

Happy Leadership | Contactpersoon: Peggy Surendonk | mobiel: 06-55104011 | Nieuweweg 2, 3612 AR Tienhoven | info@happyleadership.nl | www.happyleadership.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30193795 (Happy Leadership & Waterman Producties).

Happy Leadership (hierna afgekort HL) is een initiatief van Peggy Surendonk. HL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Middels deze privacyverklaring, die is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geven we je zo duidelijk en volledig mogelijk inzicht in de persoonsgegevens die door ons worden verzameld, waarom we dat doen, hoe ze worden verwerkt, bewaard en beveiligd en welke rechten je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan je persoonsgegevens?  

– doordat je deze website bezoekt

– omdat jij je gegevens hebt ingevuld in het contactformulier op deze website

– via iedere andere wijze waarlangs jij je gegevens invult of verstrekt aan ons

– doordat je daadwerkelijk gebruik maakt van de diensten van HL

Mocht je op dit moment niet in de gelegenheid zijn om deze privacy statement in z’n geheel te lezen, dan stelt het je misschien gerust nu al te weten dat HL jouw privacy respecteert en waarborgt. Alle persoonlijke informatie die je ons verschaft, is bij ons in veilige handen. Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt. Ook worden je gegevens niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens).

De informatie die je ons geeft, gebruiken we alleen voor zakelijk doeleinden en uitsluitend om contact met je op te nemen, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om eventuele nieuwsbrieven of mailings te versturen of om je anderszins te informeren over ons aanbod.  

De website en/of dienst van HL heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Het is aan de ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@happyleadership.nl

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Als je op deze links klikt, verlaat je de website. We willen je erop wijzen dat HL niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op websites van derden die d.m.v. links met onze website https://happyleadership.nl zijn verbonden. Wij kunnen immers niet garanderen dat deze websites op een vergelijkbare betrouwbare, veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees voorafgaand aan gebruik van deze websites altijd bijbehorende privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens?

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (alleen voor factuur)
 • Telefoonnummer
 • Skype- of zoomadres
 • E-mailadres
 • Social Media ‘adressen’
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld omdat je een persoonlijke toelichting geeft op deze website, via een inschrijving, in correspondentie, telefonisch, tijdens een gesprek of anderszins (zie ook hieronder bij bijzondere persoonsgegevens)

We verwerken soms bijzondere persoonsgegevens

 • Wanneer je bij ons een individueel begeleidingstraject aangaat of deelneemt aan een groepsbijeenkomst (workshop of training), kunnen we – afhankelijk van de aard van de coachvraag of ontwikkelwens – soms ook ándere persoonsgegevens bespreken. We verwerken dergelijke gegevens alleén als ze van belang zijn voor de samenwerking en onze begeleiding. Deze gegevens worden door jou verschaft – je maakt ze dus zelf aan ons bekend – hier worden geen andere partijen voor geraadpleegd. Wanneer relevant maken we (lees: coach, trainer, procesbegeleider) aantekeningen, om hier bij vervolgsessies mee door te kunnen werken. Niets van dit alles wordt met derden gedeeld.
 • Tijdens de coachtrajecten word je in de gelegenheid gesteld reflectieverslagen in te sturen. Persoonsgegevens die daarin voorbijkomen, maak je ook zelf aan ons bekend. Ook deze persoonlijke verslagleggingen zullen niet met derden worden gedeeld en zijn ook niet voor derden toegankelijk. 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Concreet:

 • Gegevens van bestaande cliënten worden – vanwege de aard van de dienstverlening – maximaal 2 jaar bewaard nadat de dienstverlening is afgerond. Gerekend vanaf de laatst genoten sessie, workshop of training. Het kan namelijk altijd zo zijn dat het dossier nog nodig is, bijvoorbeeld omdat een coachvraag alsnog vervolgactie behoeft.
 • De gegevens van potentiële cliënten/prospects waarmee uiteindelijk géen overeenkomst tot stand is gekomen worden maximaal 1 jaar bewaard. Daar waar we kansen zien voor een toekomstige samenwerking, worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard.
 • De gegevens van niet-cliënten bewaren wij zolang je je niet hebt afgemeld* voor alle soorten mailings in ons mailsysteem en maximaal 10 jaar.
 • Wat betreft factuurgegevens, houden we ons aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

In geval van uitschrijven/afmelden (opt-out):

Wanneer je bent ingeschreven maar in de toekomst geen e-mails, mailings/nieuwsbrieven meer wit ontvangen van HL, dan kun je je te allen tijde weer uitschrijven met behulp van de link onderaan desbetreffende e-mail/mailing of door te mailen naar info@happyleadership.nl. Je e-mailadres wordt dan spoedig uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Geheimhouding

 • HL is, behoudens eventuele verplichtingen die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij van je heeft verkregen. Informatie uit gesprekken, sessies, verslagleggingen en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen HL en jou plaatsvinden, geldt als vertrouwelijk als dit door jou is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Wij zullen aan niemand, ook niet aan de eventuele opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij jij (lees: coachee/deelnemer) hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
 • Jouw persoonsgegevens worden nooit verkocht of ingezet voor commerciële doeleinden.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsvoering. Denk aan:

 • Bank, vanwege de verwerking van betalingen
 • Boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • Websitehost, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • Emailmarketingsoftware, voor evt. digitale mailings (max 6 x per jaar)
 • Google Analatycs voor de analyse van bezoekgegevens website.

Met deze bedrijven, die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Openbaarmaking persoonsgegevens op de website, social media en soortgelijk

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op de website of in social media worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een recensie schrijft c.q. je ervaringen deelt. Wij vermelden dan alleen je voornaam en beroep bij desbetreffende review. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Als wij deze persoonsgegevens openbaar maken, zal dit altijd en alleen met jouw persoonlijke toestemming zijn. Jij hebt altijd het recht om deze informatie weer te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Cookies of vergelijkbare technieken

HL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je apparaat (bijvoorbeeld op jouw computer, tablet of smartphone). De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. En ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen, de informatie die je invult bij het inschrijven voor een nieuwsbrief of het uitlezen van je browserinstellingen om de website op de goede manier op je beeldscherm te krijgen. Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je direct geïnformeerd over deze cookies. Wil je meer weten over cookies? Kijk dan op de website van ConsuWijzer (https://www.consuwijzer.nl/).

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ‘services’op deze website en op andere websites, niet correct functioneren als cookies uitgeschakeld zijn in je browser.

Cookies voor social media integratie

Op deze website worden ook video’s, blogs en andere content getoond (zie bijvoorbeeld op de inspiratiepagina’s). Sommigen kan je met behulp van een button promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij je naar de privacy verklaringen van deze bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via een schriftelijk inzageverzoek. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. De intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Je recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen via de contactpagina van deze website of naar info@happyleadership.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, controleren wij je identiteit. We vragen wij je daarom eerst (en dus voorafgaand aan de inzage) een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Klachten

We wijzen je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Wellicht overbodig om hier te vermelden; natuurlijk hopen we eerst in de gelegenheid gesteld te worden om het samen op te lossen. Onze contactgegevens staan op de 1e pagina van deze verklaring. Ze zijn ook terug te vinden op deze website (o.a. op de contactpagina).

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

HL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via de contactpagina van deze website of via info@happyleadership.nl.

Beveiligde verbinding:

Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het groene hangslotje in de adresbalk. Dankzij deze verbinding is al het verkeer tussen sitebezoekers en deze website beveiligd. Ook jouw verbinding is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je deelt via deze website dus niet inzien. De website en systemen worden up-to-date gehouden en regelmatig gecontroleerd op onregelmatigheden.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-05-2018. HL kan deze verklaring wijzigen, bijvoorbeeld omdat er aanpassingen of veranderingen zijn aangebracht in deze website die kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 13 mei 2018. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Bedankt voor je vertrouwen.

Tienhoven, 20 mei 2018

Peggy Surendonk

 

 

Stuur me een WhatsApp, ik reageer snel!